Vedtægter for Musikforeningen Karosserifabrikken

§ 1 Navn og hjemsted

 • Stk. 1 Foreningens navn er Musikforeningen Karosserifabrikken
 • Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Murergade 8, 3000 Helsingør

§ 2 Formål

 • Stk. 1 Foreningens formål er at udbrede kendskabet & forståelsen til musikken og dens kulturelle værdi.
 • Stk. 2 Foreningens formål er endvidere at
   • Udbrede kendskabet & forståelsen til musikken og dens kulturelle værdi
   • Afholde rytmiske arrangementer til glæde og gavn for foreningens medlemmer, artister & kunstnere og gæster
   • Give plads til talentfulde kunstnere i deres kamp for det store gennembrud
   • Skabe en økonomisk bæredygtig forretning der kan understøtte at foreningen kan forblive konkurrencedygtige hvad angår udvikling indenfor akustik og tekniske løsninger i produktionen af arrangementer

§ 3 Medlemskab

 • Stk. 1 Enhver kan optages som medlem i foreningen mod at indbetale et årligt kontingent
 • Stk. 2 Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen og skal være indbetalt inden 1. januar. Pt. koster kontingent DKK 200,- årligt
 • Stk. 3 Alle medlemmer i Musikforeningen Karosserifabrikken kan ansøge  bestyrelsen om at blive Frivillig hjælper
 • Stk. 4 Frivillige hjælpere forpligter sig til at deltage i Karosserifabrikkens arrangementer i et omfang, der fastsættes af bestyrelsen. Frivillige hjælpere er kontingentfrie.
 • Stk. 5 Kun Frivillige hjælpere deltager i foreningens generalforsamling

§ 4 Eksklusion

 • Stk. 1 Et medlem kan, af bestyrelsen, ekskluderes fra foreningen, hvis medlemmet, ved omtale eller handling, skader foreningens, arbejde, interesser eller anseelse
 • Stk. 2 Ekskluderede medlemmer kan, efter eget skriftligt ønske, få deres sag forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling

§ 5 Generalforsamling

 • Stk. 1 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender, og kun den, kan hæfte bindende for beslutninger angående foreningens principielle stilling, ophæve eller forandre  vedtægter  m.m.
 • Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelse til Generalforsamling annonceres på Musikforeningen Karosserifabrikkens lukkede Facebook Gruppe for Aktive medlemmer, senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen.
 • Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde punkterne – regnskab – årsberetning – eventuelt
 • Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 hverdage inden generalforsamlingen
 • Stk. 5 En generalforsamling, som er indvarslet på lovlig vis, er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal
 • Stk. 6 Alle sagers afgørelse på generalforsamlingen sker ved simpelt flertal, jf. dog ikke § 5, stk. 7 og § 9, stk. 1-2. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet
 • Stk. 7 Ændring af Musikforeningens vedtægter kan ske efter vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for en sådan ændring
 • Stk. 8 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle foreningens aktive medlemmer
 • Stk. 9 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, hvis anordninger enhver skal rette sig efter
 • Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst halvdelen af de aktive medlemmer ytrer ønske herom. Med indkaldelsen skal udsendes en dagsorden

§ 6 Bestyrelse

 • Stk. 1 Bestyrelsen består af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges direkte af generalforsamlingen og et medlem udpeges af ejerkredsen bag Karosserifabrikken
 • Stk. 2 Bestyrelsen drøfter og fastlægger de overordnede retningslinjer for foreningens virke og opgaver
 • Stk. 3 Bestyrelsen kan uddelegere opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen, og kan ansætte timelønnet medhjælp
 • Stk. 4 Foreningens bestyrelse har bemyndigelse til at disponere over foreningens midler til køb/leje af større ting. Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette kassekredit i pengeinstitut med trækningsret på op til kr. 50.000,-
 • Stk. 5 Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er tilstede
 • Stk. 6 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og vælger selv sine udvalgsmedlemmer
 • Stk. 7 Bestyrelsen konstituerer sig selv
 • Stk. 8 Foreningen repræsenteres normalt af formanden, og i dennes fravær af et bestyrelsesmedlem.

§ 7 Valg

 • Stk. 1 Et bestyrelsesmedlem er på valg hvert år. Herudover vælges hvert år 1 suppleant
 • Stk. 2 Formanden, kassereren samt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges efter forudgående opstilling på den ordinære generalforsamling
 • Stk. 3 Afstemning til bestyrelsen skal ske skriftligt på generalforsamlingen, såfremt mindst 50% af de fremmødte ønsker det
 • Stk. 4 Valgbar til tillidsposter er ethvert medlem med mindst 1 års aktivt medlemskab
 • Stk. 5 Som interne bilagsrevisorer vælges 2 aktive medlemmer. De vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis på foreningens ordinære generalforsamling. Bilagsrevisorer kan genvælges og må ikke samtidigt være bestyrelsesmedlemmer

§ 8 Revision og regnskabsaflæggelse

 • Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret
 • Stk. 2 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes overensstemmelse med lovgivning og god regnskabsskik
 • Stk. 3 Årsregnskabet skal godkendes af bestyrelsen og vedtages på generalforsamling
 • Stk. 4 Årsregnskabet skal ligge til gennemsyn mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling
 • Stk. 5 Ingen i foreningen hæfter personligt for Musikforeningen Karosserifabrikkens økonomiske anliggender

§ 9 Foreningens opløsning og vedtægternes ikrafttræden

 • Stk. 1 Opløsning af Musikforeningen Karosserifabrikken kan ske ved vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige foreningens aktive medlemmer stemmer for en sådan opløsning
 • Stk. 2 Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer
 • Stk. 3 Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens ejendele et almennyttigt formål, der ligger i tråd med foreningens formål
 • Stk. 4 Vedtægterne er sidst revideret og vedtaget på Musikforeningens generalforsamling den 15. august 2019, hvor de trådte i kraft med øjeblikkelig virkning